(1)
Tsoy, Y.; Kirsanov, V.; Baisheva, R. Mathematical Modeling of the Transport Milk in a Pipeline. KLS 2019, 4, 173–182.