(1)
Tyasi, T.; Rashijane, L.; Mokoena, K.; Molabe, K.; Mathapo, M.; Hlokoe, R.; Selala, L.; Maswana, M.; Bila, L. Effects of Egg’s Weight on Egg Quality Traits of the Potchefstroom Koekoek Chicken Genotype. KLS 2022, 404–411.