[1]
Fedorov , N., Soloviev, N. and Gak, Y. 2021. Safety Analysis of Freshwater Fish. KnE Life Sciences. 6, 3 (Apr. 2021), 132–140. DOI:https://doi.org/10.18502/kls.v0i0.8927.