[1]
Razumnikova, O., Khoroshavtseva, E. and Yashanina, A. 2018. Association between Emotional Intelligence and Hemispheric Activity Asymmetry. KnE Life Sciences. 4, 8 (Nov. 2018), 754–762. DOI:https://doi.org/10.18502/kls.v4i8.3333.