Ryabchikov, O.N., A.Yu. Shamanin, and B.Kh. Aytbaev. 2020. “System Engineering for Project Organization”. KnE Engineering 5 (3), 178–183. https://doi.org/10.18502/keg.v5i3.6779.