Ryabchikov, O., Shamanin, A., & Aytbaev, B. (2020). System Engineering for Project Organization. KnE Engineering, 5(3), 178–183. https://doi.org/10.18502/keg.v5i3.6779