PERESKOKOV, V. S.; DZEDOLIK, I. V. Formation of Surface Plasmon-Polariton Vortices at Reflection from Curvilinear Boundary. KnE Energy, v. 3, n. 3, p. 190–203, 25 Apr. 2018.