Dzhamankyzov, N. K., Ismanov, Y. K., Zhumaliev, K. M., & Alymkulov, S. A. (2018). Analysis of Temperature Modes of Hologram Recording on Photothermoplastic Materials. KnE Energy, 3(3), 458–468. https://doi.org/10.18502/ken.v3i3.2060