Pereskokov, V. S., & Dzedolik, I. V. (2018). Formation of Surface Plasmon-Polariton Vortices at Reflection from Curvilinear Boundary. KnE Energy, 3(3), 190–203. https://doi.org/10.18502/ken.v3i3.2029