Kryukova, I., Dovzhenko, D., Chistyakov, A., & Nabiev, I. (2018). Preparation of Freestanding Porous Silicon Photonic Crystals. KnE Energy, 3(3), 90–95. https://doi.org/10.18502/ken.v3i3.2017