Kolyadin, A. N., Astapovich, M. S., Gladyshev, A. V., Kosolapov, A. F., Pryamikov, A. D., Alagashev, K. G., Khudyakov, M. M., Likhachev, M. E., & Bufetov, I. A. (2018). The Design Optimization and Experimental Investigation of the 4.4 μm Raman Laser Basedon Hydrogen-filled Revolver Silica Fiber. KnE Energy, 3(3), 47–64. https://doi.org/10.18502/ken.v3i3.2013