Vaskan, I. S., Solovyeva, D. O., ChistyakovА. А., Efremov, R. G., Volynsky, P. E., Shtykova, E. V., Korchagina, E. Y., Mochalov, K. E., Bovin, N. V., & Oleinikov, V. A. (2018). Neoglycolipids Micelle-like Structures as a Basis for Drug Delivery Systems. KnE Energy, 3(2), 519–527. https://doi.org/10.18502/ken.v3i2.1860