(1)
Kryukova, I.; Dovzhenko, D.; Chistyakov, A.; Nabiev, I. Preparation of Freestanding Porous Silicon Photonic Crystals. KEn 2018, 3, 90–95.