(1)
Minaev, N. V.; Yusupov, V. I.; Zhigarkov, V. S.; Churbanova, E. S.; Cheptsov, V. S.; Gorlenko, M. V.; Bagratashvili, V. N. Laser Printing of Gel Microdrops With Living Cells and Microorganisms. KEn 2018, 3, 23–31.